วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานวิจัยสื่อต่าง ๆ

ชื่อเรื่อง : สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI   การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บเพจ
                เรื่อง  family  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2550
                โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ผู้วิจัย 
    :ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง   ประดิษฐพจน์
ตำแหน่ง:ครูวิทยฐานะชาญการ
สถานศึกษา
:โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2
ปีที่ทำวิจัย : พ.ศ.2550

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บเพจ   เรื่อง  family   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา   2550  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใช้บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บเพจ  และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 /1 จำนวน  33  คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและให้กลุ่มหนึ่งสอนแบบปกติและกลุ่มหนึ่งสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บเพจ  เรื่อง family  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบประมาณค่าในกิจกรรมที่ 1 – 5  และสถิติการทดลองใช้  ค่าเฉลี่ย ( mean)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) สถิติทดสอบสมมุติฐานการทดลองระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม
                1. ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.05/81.43  หมายความว่า  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ  84.05  และทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  81.43   แสดงว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บเพจ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่  1   ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย  สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
                     1.1. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บเพจ
 เรื่อง  family  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้ออกแบบตามหลักการทางวิชาการ  แบ่งเป็น  3  ขั้นตอนดังนี้
                                1.1.1. การออกแบบ
1.1.2. การสร้าง 
1.1.3. การประยุกต์ใช้  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเพจ  เรื่อง  family 
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
                ครั้งที่  1  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  แล้วนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงบทเรียนจากนั้นนำเอาสื่อไปทดลองใช้
ครั้งที่  2  แบบกลุ่มเล็ก  แล้วนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงอีกครั้ง  จากนั้นนำเอาสื่อไปทดลองใช้
ครั้งที่  3  แบบภาคสนาม  ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
                2. ผลการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทดลองและหลังทดลองปรากฎว่านักเรียนที่เรียนด้วย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับการวิจัย  เนื่องจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  การพัฒนาการเรียนการ
ที่สร้างขึ้นได้เปลี่ยนเนื้อหาจากตำรามาเป็นสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  สามารถนำเสนอ เนื้อหาได้
กำหนดให้ตลอดจนประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง  นักเรียนจะเรียนไปตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล  โดยไม่ต้องเร่งหรือรอผู้อื่น  รูปแบบของสื่อจะออนไลน์บนเว็บเพจ ทำให้ผู้เรียนไม่จำกัด และสามารถเรียนซ้ำหรือทบทวนบทเรียนได้ถ้ายังไม่เข้าใจ  ผู้เรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  หมายความว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีนั่นเอง
                3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าเจตคติ
ของนักเรียนโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์  ทองบุ  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นสื่อที่มีความปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้มากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ  เปิดโอกาสสามารถควบคุมลำดับขั้นการเรียนรู้และอัตราการเรียนตามต้องการทำให้เกิดความรู้สึกลึกซึ้ง  กับบทเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงมีการเสริมแรงสม่ำเสมอระหว่างเรียนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของสกินเนอร์ที่ว่าการเสริมแรงจะมีทุกครั้งที่ผู้เรียนตอบคำถาม  ผู้เรียนจะได้รับผลป้อนกลับมา  ตอบถูกหรือผิดในทันทีทันใด  ผู้เรียนมีกำลังใจเมื่อตอบถูกและไม่รู้สึกอายเมื่อตอบผิด
                ดังนั้นถือได้ว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จริงถ้านำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จะทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  ส่งผลดีต่อการเรียนเป็นรายบุคล  เมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่น  รวมทั้งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นสามารถให้กับผู้เรียนได้ทุกระดับอายุ และความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่  หลักสำคัญอยู่ที่การออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนเท่านั้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น